Gódowne žycenja šulskego wjednika

Lube wukniki a wuknice, cesćone starjejše, luby kolgium, cesćone partarje a partnaŕki!

turbulentne a wuspěšne lěto něnto skóńcy.

Comy Wam spódobny, pówažny gódowny swěźeń w krejzu Wašych lubych žycyś ako teke měrny start do wjasołego a strowego nowego lěta.

Źěkujomy se pśedewšym našym pódpěrarjam a kooperaciskim partnarjam za jich zasajźenje a jich angažement za naš wósebny gymnazium a wjaselimy se na wjelicne projekty a pśedewześa w lěśe 2024!

Na toś tom městnje stajijomy Wam gódowny list našogo šulskego wjednika dr. Matthias Guttke k dispoziciji.

 Weihnachtsbrief

 
weiter

Něnto licy! Financěrowańska faza za słyńcne płachty.

WUTŠOBNY ŹĚK!

Pódpěrarjam a pópěraŕkam mamy źěkowaś, až naš crowfunding-projekt jo mógał do financěrowańskeje faze startowaś.
Wažne: Pśi kuždej pósćiwance wót 5€ pśidajo VR-Banka Łužyca hyšći raz 5€. Wašo pósćiwanje se pótakem pšawje wupłaśi. Něnto licy napšawdu kuždy euro!


 

weiter

Pyšnotki a swěcki „a lá serbski“

Parlicki, wósk a baslenski drot – toś te materialije wužywa nowa wuknikojska firma Dolnoserbskego gymnazija – "Parlicka".

Wukniki a wuknice 11.-ego lětnika stwórje kreatiwne produkty a póbituju je na wšakich gódownych wikach w regionje na pśedań. Swěcki a pyšnotki su inspirěrowane wót barwow a motiwow našeje regiony.
weiter

Kuždy euro licy - Crowdfunding za wjelicku słyńcnu płachtu startujo

Lube starjejše, lube pódpěrarje,
jo dłujki cas intensiwnego planowanja trjebało – ale mjaztym jo pśisamem zwónoźone: Wót nalěśa 2024 nas šćita wjelicka  płachta w barwach serbskeje chórgoji na šulskem dwórje. Wětšy źěl financěrowanja pśewzejo našo šulske towaristwo. Wutšobny źěk!
Teke Wy móžośo nas pódpěrowaś. My smy crowfunding akciju startowali.

My se wjaselimy wó wašom pópěrowanju!
Kuždy euro licy za wjelebócne šulske žywjenje.

 

weiter

„Witaj“ – Dolnoserbski gymnazium pśepšosy na źeń wótworjonych źuri

Jo rozsud wósebneje wažnosći: Rozsuźenje za dalejwjeźecu šulu. Wjele wuknicow a wuknikow stwórtych a šestych lětnikow ako teke jich starjejšych stoje rowno pśed tym pšašanim. „Mimo fachowego wusměrjenja šule jo teke atmosfera, wobswět, ale teke zeznaśe ceptarjow a ceptaŕkow wažne, aby mógali familije se rozsuźiś. To comy na ‚ dnju wótwórjonych źuri ‘ dnja 1. decembra 2023 zmóžniś ”, se rozpowěda wjednik šule dr. Matthias Guttke.
 
Comy našu wósebnu šulu wót 16.00-19.00 góź. zajmcam pśedstajiś.
Naše starše wukniki budu našych gósćow pśez šulu wjasć. Ceptarje a ceptaŕki su zgromadnje ze wuknicami a wuknikami napněte doglědy do našogo šulskego žywjenja pśigótowali a stoje raźe za pšašanja k dispoziciji.
 
weiter

Kokot raz hynac

Šulski wjerašk w oktobrje jo był naš "Kokot"-jadna z nejrědnjejšych serbskich tradicijow.
 
Głowne aktery su byli naše 10karje. Južo rano zajtša su źowća zachopili se pśigótowaś. Wóni su se woblekali swěźeńsku drastwu a su se frizěrowali. Teke gólcy se se wufajnowali z carnymi zecami a běłymi zgłami. Cerwjena šlejfka njejo směła felowaś.
weiter

K sportoju gótowe

Krotko do proznin jo groniło za našych wuknikow a wuknice: K sportoju gótowe!
Wóni su se měrili we wšakich lažkoatletiskich disciplinach. Na programje su stojali: dalokoskok,  kulostarkanje a šprint. Na kóńcu su se měrili měšane mustwa z wšakich rědownjow kuždego lětnika w štaflowem běgu. Z wjelikim pśiklasom jo ceła šula nejžlěpšych sportarjow a sportaŕki cesćiła.
Wutšobny źěk wšyknym organizatoram.
weiter

DSG - produkty na pśedań

Sćo wy gjarde wukniki abo wuknice na Dolnoserbskem gymnaziumje a cośo to teke pokazaś?
Abo cośo se dopomnjeś na šulski cas?
 
Šulske towaristwo ma za Was wšakorake "Goodies". How dajo pśeglěd. Gaž maśo zajm mailujśo na  schulverein@nsg-cotbus.de.
 
weiter

„Witajśo k nam" - Šulske towaristwo strowi.

Cesćone nowe starjejše,

nowe šulske lěto jo zachopiło a wašo góle jo měło rozžaglon dny: nowa šula, nowe sobuwukniki a sobuwuknice, nowe ceptaŕki a ceptarje.
Naźejamy se, až jo start raźił a comy Was ako šulske towaristwo Was a wašo góle wutšobnje na našej šuli póstrowiś.

Als Willkommens-Geschenk hat Ihr Kind bereits ein NSG-Schul-T-Shirt überreicht bekommen. Zum Schulhalbjahr – pünktlich zu den ersten Zeugnissen am Niedersorbischen Gymnasium wird es außerdem einen individuellen NSG-Zeugnisordner erhalten. Beide Präsente sind vom Schulverein des NSG finanziert. Wir möchten damit dazu beitragen, dass die Schüler und Schülerinnen sich als Teil einer Gemeinschaft verstehen, stolz auf ihre besondere Schule sind und diesen auch - z.B. bei besonderen Anlässen zeigen.   

weiter

Witajśo se w nowem šulskem lěśe!

Lube wuknice a wukniki, lube starjejše, lube koleginy a lube kolegi,

Žycymy wšyknym wuspěšny start do šulskego lěta 2023/24.
Wósebnje nowych wuknikow a nowe wuknice wutšobnje witamy:
W pětej rědowni jo to 28 źowćow a gólcow a w 7. lětniku jo 56 nowych pónjeźele prědny šulski źeń na našej šuli měło.

weiter

Naša šula dobydnjo 3. městno pśi měsćańskem kólasowanju

Kólasowanje za wobswět. Kólasowanje za klimu. Kólasowaś ako zgromadna akcija.
Wšo to a nic wuběźowanje jo stojało na prědnem městnje wobźělenja pśi rulowanju města.

Lěcownož jo se jano 5 lětnikow z 72 aktiwnymi kólasowarjami (mjazy nimi teke starjejšymi, starymi starjejšymi ako teke bratšow a sotšy našych wuknikow) w 3 tyźenjach cełkownje 4468,8 kilometrow kólasowali, jo naša šula 3. městno zabrała.

Kótare městno by móžno było, gaby pśiducy raz ceła šula se wobźěliła?
weiter

Naše wukniki a wuknice 8.-ego lětnika su wuzgónili centrum górnoserbskeje kultury

Wěcej ako 70 wuknikow a wuknicow 8. lětnika našogo gymnaziuma su na 15.05.2023 ceły źeń póbyli w Budyšynje, aby górnoserbske žywjenje wopóznali. We wšakich stacijach su se zaběrali z rejami, marketingom, źiwadłowym graśim, górnoserbskeju rěcu, modernymi medijami a wšakorakimi serbskimi institucijami. Pśi tom su byli aktiwne a kreatiwne: Někotare wukniki a wuknice su mógali južo probu za “Błośańsku noc powěsćow” woglědaś, druge su sam małe sceny a reje nazwucowali. Samo wabjeńske plakaty su nacerili abo su se pušćili na kwisowy ralley pśez Serbski dom. Wósebnje su se źiwali, až dajo južo “Serbski Aleksa”.

weiter

Pśepšosenje na nalětny koncert

Lube wuknice a wukniki, lube starjejše, lube ceptaŕki a ceptarje,

dnja 25. maja 2023, 18.00 góź.  wótmějo se naš tradicionelny nalětny koncert.
Naźejupołne muzikowe talenty našogo gymnaziuma pokazuju pśi tom swóje zamóžnosći. Instrumentalisty, spiwaŕki a spiwarje lětnikow 5 do 11 pśepšosuju wšyknych muzikowych zajmcow do našeje awle. Wjaselśo se na cełu šyrokosć wót klasiski do rocka!

Zastup jo dermo
  • Nalětny koncert
  • 25.05.2023, 18.00 góź.
  • awla
weiter

Bazar tykańca

W februarje a měrcu jo naša rědownja 8a k dwěma bazaroma pśepšosyła:
Wóni su pjakli za dobry zaměr! Nabranki - nabejne 388,21 euro - su organizatory nimskej cerwjenej kśicy pósćili. Pjenjeze maju se w stronach w Syriskej a Turkowskej zasajźiś, kótarejž stej byłej wósebnje wót katastrofy zemjerdžanja pótrjefjonej a pśecej hyšći su.
Wukniki a wuknice se źěkuju pla wšyknych, kenž su kusk tykańca kupili a tak k wuspěchoju akcije pśinosowali!
weiter

Pśesegajuce wugbaśa pśi Serbskej olympiaźe

Jadnučke dolnoserbske wobźělnice na Serbskej olympiaźe Šulskego towaristwa su pśišli z našogo šestego lětnika.

Wót 29.-31-03. jo se skóro 100 wuknikow a wuknicow z Górneje a Dolneje Łužyce w Seifhennersdorfje měriło.

weiter

Rědowniska rumnosć w fryšnych barwach

Rědownja 7b wjaseli se wó wobnowjenju rědowniskeje rumnosći.
Mólaŕske a wupórěźańske źěła su se wótměli w casu wót 20.-24.02.2023. Profesionelnje zwopšawdnili su projekt wuknjeńce centruma wušego schójźeńka Chóśebuz – kooperaciski partnaŕ Dolnoserbskego gymnaziuma.

 
weiter

Fabelingo – wuběrne wjasele z licbami

Wuknikojska firma NSG pśepšosyjo na grajne wótpołdnjo.
Samotnosć w starstwje njejo akle wót korona-pandemije daloko rozšyrjony fenomen. Wjele rentnarjow a rentanaŕkow cujo se izolěrowanje a wót socialnego wobźělenja wuzamknjonje, młogim padnjo śěžko, kontakty nawězaś.
How pomaga naša wuknikojska firma.

 
weiter

Dalšne wuspěchy našych wuknikow a wuknicow w regionalnem finale

5 wuknicow a wuknikow lětnikow 7-10 jo zastupowało našu šulu na 15.02.2023 pśi regionalnem finale na gymnaziumje "Max Steenbeck".
Pśi tom stej dojśpiłej Aliya Kärgel z lětnika 7 a Josefine Vergin z lětnika 8 wjelicne 1. městno.
Wobej stej se z tym za krajny finale kóńc maja we Frankfurśe kwalificěrowałej.
Wutšobne glukužycenja k toś tomu wjelicnemu wuspěchoju.
Smy gjarde na was a tłocymy palce!
Dirk Lange
 
weiter

Zapust 2023-wjelince jo było!

Pśigótowanja su było intensiwne, znjeměrnjenje wjelicne, ale jo se wupłaśiło. Na 26. januar 2023 jo śěgnuł 36. Zapustojski pśeśěg Dolnoserbskego gymnaziuma pśez město Chóśebuz. Ze spiwanim a rejowanim su naše wukniki a wuknice zymu wugónili.

weiter

36. zapust na 26.01.2023

Z wjasołym rušom comy tek´ lětosa zymu wugnaś.
Zapustojski pśeśěg Dolnoserbskego gymnaziuma buźo na 26.01.2023, wótmaršěrowaś 12.20 góź..
Wótcakujomy jen 18.40 góź. zasej w šuli. Tam swěśi pón ceła šula na zapustojskem disko start do zymskich prozninow.

How namakaśo stacije pśeśěga:  Route des Zuges.
Wjaselimy se na Waš woglěd.

weiter

Gódowny list šulskego wjednika

Lube wukniki a wuknice, cesćone starjejše, lube koleginy a kolegi, cesćone partnarje a partnaŕki,

kaki turbulentny, rozžaglony a rownocasnje skóro normalne lěto něnto skóńcy!
Žycymy Wam měrne, pówažne gódy a wjasoły zachopjeńk nowego lěta!
Źěkujomy wšyknym pśijaśelam a pśijaśelkam našeje šule za engažement a pódpěrowanje.
Wjaselimy se južo na naše zgromadne projekty, pśedewześa a wjeraški w lěśe 2023.

 Gódowny list šulskego wjednika namakaśo how.

Weihnachtsbrief
 
weiter

Gódowne dary pytane?

Weihnachtsgeschenke gesucht?
 
Zu unserer traditionellen godownicka erwarten wir wieder viele Gäste: Eltern und Großeltern, Geschwister und Ehemalige. Vor der Veranstaltung lädt der Schulverein des Gymnasiums an seinen Verkaufsstand.
 
Im Angebot sind Trinkflaschen, Turnbeutel und T-Shirts. Besonderer Renner beim Schuljubiläum waren die Hoodies im NSG-Style. Aber auch der Jahreskalender 2023 mit Motiven aus dem Kunstunterricht dürfte sich gut unter dem Weihnachtsbaum machen.
 
  • Wann? Dienstag, den 13.12.2022 und Mittwoch, den 14. 12.2022 -15 bis 16 Uhr
  • Wo? Vor der Schulaula

Die Verkaufserlöse kommen dem Schulverein des Niedersorbischen Gymnasiums zugute.

 
weiter

Amazon-Smile: Pśi nakupowanju šulu pódpěrowaś


Cesćone starjejše, lube wukniki a wuknice a ceptaŕki a ceptarje,
Amazon-Smile zasej funkcioněrujo! Šulske towaristwo se wjaseli wó pódpěrowanju, gaž
nakupujośo z wósebnym portalom.
Bźez pśidatnych kostow dostanjo towaristwo 0,5 procent wašeje nakupi za šulske projekty.
Wutšobny źěk za Wašo pódpěrowanje!
weiter

Źeń wótworjonych źuri

Wjele wuknikow a wuknicow 6.-eje a teke 4.-eje rědownje se pšaša:
Źo buźom w pśiducem šulskem lěśe wuknuś? Kótara šula jo ta pšawa za mnjo?
Na 2. december 2022 wót 16.00-19.00 góź. namakaju snaź wótegrona w našej šuli.
Pśepšosymy wutšobnje na "Źeń wótworjonych źuri".
My se wjaselimy južo na Was!

 


 
weiter

38 wobźělnikow na olympiaźe w biologiji

Zachopjeńk nowembra smy k 20.-emu razoju šulsku olympiadu w biologiji pśewjadli.
Z rědownjow 7 do 10  jo se wobźěliło dogromady 38 wobźělnikow.
 
Gjarde dobyśarje a dobyśaŕki su:
  • Aliya Kärgel (7a)
  • Josefine Vergin (8a)
  • Luca Schulze (9a)
  • Charles-Edward Schwietzer (10a)
Wutšobna gratulacija!
 
weiter

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmennur notwendige Cookies zulassen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Google Analytics
Google Analytics installiert die Cookie´s _ga und _gid. Diese Cookies werden verwendet um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für einen Analysebericht zu erfassen. Die Cookies speichern diese Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer Besuchern zu um sie eindeutig zu identifizieren.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.