Aktualnosći

Gódowne žycenja šulskego wjednika 22.12.2023 Lube wukniki a wuknice, cesćone starjejše, luby kolgium, cesćone partarje a partnaŕki! turbulentne a wuspěšne lěto něnto skóńcy. Comy Wam spódobny, pówažny gódowny swěźeń w krejzu Wašych lubych žycyś ako teke měrny start do wjasołego a strowego nowego lěta. Źěkujomy se pśedewšym našym pódpěrarjam a kooperaciskim partnarjam za jich zasajźenje a jich angažement za naš wósebny gymnazium a wjaselimy se na wjelicne projekty a pśedewześa w lěśe 2024! Na toś tom městnje stajijomy Wam gódowny list našogo šulskego wjednika dr. Matthias Guttke k dispoziciji.  Weihnachtsbrief  

Wuspěšny gódowny koncert 19.12.2023 Jedes Jahr wieder ist das traditionelle NSG-Weihnachtskonzert für unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch für viele Eltern und Großeltern ein ganz besonderer Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit.  

Něnto licy! Financěrowańska faza za słyńcne płachty. 10.12.2023 WUTŠOBNY ŹĚK! Pódpěrarjam a pópěraŕkam mamy źěkowaś, až naš crowfunding-projekt jo mógał do financěrowańskeje faze startowaś. Wažne: Pśi kuždej pósćiwance wót 5€ pśidajo VR-Banka Łužyca hyšći raz 5€. Wašo pósćiwanje se pótakem pšawje wupłaśi. Něnto licy napšawdu kuždy euro!  

Pyšnotki a swěcki „a lá serbski“ 30.11.2023 Parlicki, wósk a baslenski drot – toś te materialije wužywa nowa wuknikojska firma Dolnoserbskego gymnazija – "Parlicka". Wukniki a wuknice 11.-ego lětnika stwórje kreatiwne produkty a póbituju je na wšakich gódownych wikach w regionje na pśedań. Swěcki a pyšnotki su inspirěrowane wót barwow a motiwow našeje regiony.

Kuždy euro licy - Crowdfunding za wjelicku słyńcnu płachtu startujo 27.11.2023 Lube starjejše, lube pódpěrarje, jo dłujki cas intensiwnego planowanja trjebało – ale mjaztym jo pśisamem zwónoźone: Wót nalěśa 2024 nas šćita wjelicka  płachta w barwach serbskeje chórgoji na šulskem dwórje. Wětšy źěl financěrowanja pśewzejo našo šulske towaristwo. Wutšobny źěk!Teke Wy móžośo nas pódpěrowaś. My smy crowfunding akciju startowali. My se wjaselimy wó wašom pópěrowanju! Kuždy euro licy za wjelebócne šulske žywjenje.  

„Witaj“ – Dolnoserbski gymnazium pśepšosy na źeń wótworjonych źuri 21.11.2023 Jo rozsud wósebneje wažnosći: Rozsuźenje za dalejwjeźecu šulu. Wjele wuknicow a wuknikow stwórtych a šestych lětnikow ako teke jich starjejšych stoje rowno pśed tym pšašanim. „Mimo fachowego wusměrjenja šule jo teke atmosfera, wobswět, ale teke zeznaśe ceptarjow a ceptaŕkow wažne, aby mógali familije se rozsuźiś. To comy na ‚ dnju wótwórjonych źuri ‘ dnja 1. decembra 2023 zmóžniś ”, se rozpowěda wjednik šule dr. Matthias Guttke.   Comy našu wósebnu šulu wót 16.00-19.00 góź. zajmcam pśedstajiś. Naše starše wukniki budu našych gósćow pśez šulu wjasć. Ceptarje a ceptaŕki su zgromadnje ze wuknicami a wuknikami napněte doglědy do našogo šulskego žywjenja pśigótowali a stoje raźe za pšašanja k dispoziciji.  

Kokot raz hynac 02.11.2023 Šulski wjerašk w oktobrje jo był naš "Kokot"-jadna z nejrědnjejšych serbskich tradicijow.   Głowne aktery su byli naše 10karje. Južo rano zajtša su źowća zachopili se pśigótowaś. Wóni su se woblekali swěźeńsku drastwu a su se frizěrowali. Teke gólcy se se wufajnowali z carnymi zecami a běłymi zgłami. Cerwjena šlejfka njejo směła felowaś.

K sportoju gótowe 01.11.2023 Krotko do proznin jo groniło za našych wuknikow a wuknice: K sportoju gótowe!Wóni su se měrili we wšakich lažkoatletiskich disciplinach. Na programje su stojali: dalokoskok,  kulostarkanje a šprint. Na kóńcu su se měrili měšane mustwa z wšakich rědownjow kuždego lětnika w štaflowem běgu. Z wjelikim pśiklasom jo ceła šula nejžlěpšych sportarjow a sportaŕki cesćiła. Wutšobny źěk wšyknym organizatoram.

Twaŕnišćo na šulskem dwórje - Na šulskem dwórje stoj skóro wjelicki pśesłyńcnik 21.09.2023 Źiwaš se, co how se twari? How nastanjo zagrodk za wótchytowanje. Pó wjele intensiwnych dogronach a planowanjach jo mógało šulske towaristwo Dolnoserbskego gymnazija w lěśojskich prozninach z realizaciju projekta zachopiś.  

DSG - produkty na pśedań 19.09.2023 Sćo wy gjarde wukniki abo wuknice na Dolnoserbskem gymnaziumje a cośo to teke pokazaś? Abo cośo se dopomnjeś na šulski cas?   Šulske towaristwo ma za Was wšakorake "Goodies". How dajo pśeglěd. Gaž maśo zajm mailujśo na  schulverein@nsg-cotbus.de.  

Wutšobna gratulacija: Naša wuknikojska firma jo južo 3. raz dobydnuła! 19.09.2023 Taki wuspěch njejo mógła hyšći žedna šula w pódpołdnjowej Bramborskej za sebje zapisaś! Tśeśi raz pó slěźe jo wuknikojska firma Dolnoserbskego gymnazija prědne myto pla wuknikojskego-LEX dobyła. Pśi tom se firmowe koncepty a wósebne wikowańske ideje wuznamjenjeju.

Rědnje jo było! Projektowy tyźeń na Dolnoserbskem gymnaziumje. 14.09.2023 Jo južo tradicija na Dolnoserbskem gymnaziumje: Drugi šulski tyźeń pó lěśojskich prozninach jo projektowy tyźeń za 5., 7., 9. a 11. lětnik. Druge lětniki se wudaju na rědowniske wulěty.     

„Witajśo k nam" - Šulske towaristwo strowi. 14.09.2023 Cesćone nowe starjejše, nowe šulske lěto jo zachopiło a wašo góle jo měło rozžaglon dny: nowa šula, nowe sobuwukniki a sobuwuknice, nowe ceptaŕki a ceptarje. Naźejamy se, až jo start raźił a comy Was ako šulske towaristwo Was a wašo góle wutšobnje na našej šuli póstrowiś. Als Willkommens-Geschenk hat Ihr Kind bereits ein NSG-Schul-T-Shirt überreicht bekommen. Zum Schulhalbjahr – pünktlich zu den ersten Zeugnissen am Niedersorbischen Gymnasium wird es außerdem einen individuellen NSG-Zeugnisordner erhalten. Beide Präsente sind vom Schulverein des NSG finanziert. Wir möchten damit dazu beitragen, dass die Schüler und Schülerinnen sich als Teil einer Gemeinschaft verstehen, stolz auf ihre besondere Schule sind und diesen auch - z.B. bei besonderen Anlässen zeigen.   

Załožba za serbski lud pśepšosy na Schadowanku! 12.09.2023 Sobotu, 07. oktober, 19.00 góź.  swěśimy zasej: lětosa w pisanem dwórnišću w Chóśebuzu. Zastupniki dajo wótněnta w Serbskej kulturnej informaciji LODKA abo online na Eventim Light. płaśenje kórtow: 11,00€ / pónižone* 7,00€zbytne kórtki na wjacornu kasu: 14,00€ / pónižone* 10,00€

Witajśo se w nowem šulskem lěśe! 27.08.2023 Lube wuknice a wukniki, lube starjejše, lube koleginy a lube kolegi, Žycymy wšyknym wuspěšny start do šulskego lěta 2023/24. Wósebnje nowych wuknikow a nowe wuknice wutšobnje witamy: W pětej rědowni jo to 28 źowćow a gólcow a w 7. lětniku jo 56 nowych pónjeźele prědny šulski źeń na našej šuli měło.

Spenden

Wir sammeln Spenden, um Projekte für die Schüler und Schülerinnen finanziell unterstützen zu können. Es geht um Anschaffungen im technischen Bereich, Unterstützung des Zapust, Schüleraustausch, Auszeichnung der Besten Abgänger eines Schuljahres in Klassenstufe 10 sowie 12, Olympiaden und Wettbewerbe.

Terminy

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmennur notwendige Cookies zulassen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Google Analytics
Google Analytics installiert die Cookie´s _ga und _gid. Diese Cookies werden verwendet um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für einen Analysebericht zu erfassen. Die Cookies speichern diese Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer Besuchern zu um sie eindeutig zu identifizieren.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.