internat

adresa: Žylojska droga 39
03044 Chóśebuz
wjednica: Bianca Richter
email: internat.chosebuz@witaj.domowina.de
homepage: http://www.witaj-sprachzentrum.de/...
telefon: 0355 - 49 44 76 - 3
faks: 0355 - 49 44 76 - 4

Dolnoserbski internat jo myslony za źiśi a młodostne w lětnikach 5 do 12.

W internaśe póbitujo se mimo pśebytka a zažarbowanja socialno – pedagogiska pomoc w ramiku pomocy za młoźinu pó Socialnych kazniskich knigłach III.

Wót septembra 2003 jo Domowina z.t. – Zwězk Łužyskich Serbow nosaŕ Dolnoserbskego internata.

Załožba za serbski lud pśizwólijo na pšosbu pśipłaśonki za kosty bydlenja w internaśe. Pokazki k spěchowańskej směrnicy su (how) k dostaśeju. Tam namakajośo teke informacije wó kostach bydlenja. Za městno w internaśe ma se wósebna pšosba (formular) stajiś.

Žywjenje w internaśe dajo wjele móžnosćow, kenž njedajo doma. Žywjenje we zgromadnosći,

njewobwliwowane wót starjejšych, napórajo lichotnosć za samostatne wuwiśe a socialnu kompetencu wuknikow.

 

Rumnosći a wenkowny teren

Dom wopśimjejo 3 etaže, pśizemsku etažu a piwnicu a ma 20 śpow za dwě wósobje a 6 śpow za jadnu wósobu, to groni dogromady městno za 46 źiśi a młodostnych.  Śpy su mjazy 15 a 20 m² wjelike a mógu se z wósobinskimi wěcami indiwiduelnje wugótowaś. Ku kuždej śpě słuša dopołnje wugótowane kupadło. Wušej togo ma kužda śpa pśizamknjenje k internetoju a telewiziji. Na kuždej etažy stej pógromadna rumnosć a kuchnja. Na pśizemskej etažy su śpa za wótkubłarjow, běrow wjednistwa internata a toalety. Mimo togo su how dwě licakowej městnje z pśizamknjenim k internetoju, billardowe blido, nuglik za pśebywanje a klubownja, źož se wšake zarědowanja a swěźenje wótměwaju. W piwnicy su wjelikomyslna sportowa rumnosć, muzikowa rumnosć, rumnosć za baslenje a rumnosć za wótstajanje kólasow.  Na wobtwarjonem dwórje internata namakajomy zeleny rožk z městnom za sportowanje a spódobne wjacory.

Wótwórjeńske case

Internat źěła wót zeger 18:30 njeźelu až do zeger 15:00 pětk a jo stawnje wobsajźony pśez słužbu mějucego wótkubłarja. Pśijězd wuknikow jo móžny njeźelu wjacor, nejpózdźej pak pónjeźele wótpołdnja. Wótjězd domoj jo pětk až do zeger 15:00. Jězby domoj w běgu tyźenja su móžne.

 Kóńc tyźenja, na swěźenjach a w prozninach jo internat za wuknice a wuknikow zacynjony.

Wšedny źeń w internaśe

Wuknice a wukniki lětnikow 5 do 8

Naše nejmłodše su dopołnje wobstarane. Smy pśecej how za jich pótrjeby, zachopijomy a kóńcymy gromaźe źeń, smy pódla pśi cynjenju nadawkow a pśigótowanju jěze.

 Wuknice a wukniki lětnikow 9 do 12

 Naše starše wukniki a wuknice su južo samostatne. Wóni warje zgromadnje, twórje wuknjeńske kupki a planuju swój wšedny źeń a lichy cas. Jich pedagogiske wobstaranje grajo pak weto wažnu rolu. Pśi pótrjebje garantěrujomy jim pomoc a rozpokazanje.

Wumjenjenja za wuknjenje w internaśe

Rumnostne a materialijowe pórucenja su tak skoncipěrowane, až ma kuždy wuknik wšakorake materialije, leksikony abo licaki k dispoziciji, aby mógał swóje domacne nadawki pó nejlěpšej wašni społniś. Wótkubłarje su wuknikam pśi tom k pomocy. Wšakorake materialije mógu se wužywaś, aby wuknjece mógali pśigótowaś pśednoski a plakaty. Pśez rědowane wuknjeńske case mógu se wukniki dopołnje koncentrěrowaś na šulu. Naša interaktiwna tofla w klubowni zmóžnijo pśigótowanje a zwucowanje prezentacijow w dobrej techniskej kwaliśe.

Cile a formy pedagogiskego źěła

W našom internaśe deje wukniki se derje cuś. Internat wudopołnijo familiju, ale njamóžo ju narownaś. Za źiśi a jich starjejše, ale teke za ceptaŕkow a ceptarjow su wótkubłarje pśigranjańske partnarje, kenž pódpěraju jich pśi rozwězanju problemow.

Źiśi su w 3 wobłukach žywe: šula, internat a na kóńcu tyźenja familija. Jano gaž te 3 wobłuki wusko ze sobu źěłaju, móžo se to nejžlěpše za źiśi dojśpiś. A to źo jano pón, gaž mjazsobne wócakowanja, zajmy a pominanja su znate a se dojadnaju. To groni, až wótkubłarje su na sobuźěło a dowěru starjejšych pokazane. Rozgrona mjazy starjejšymi a wótkubłarjami se pšawidłownje wótměwaju.

Pśez te wšakorake formy sobuźěła, ako na pśikład rozgrona ze starjejšymi, listy, swěźenje, starjejšyńske wjacory atd. mógu starjejše a wótkubłarje wažne informacije wó źiśach wuměniś.

Identifikacija ze swójeju kulturu

Cil jo nałožowanje serbskeje rěcy w internaśe. Za nas stej spěchowanje serbskeje kultury a buźenje póžedanja za nju kradu wažnej. Pśi tom graju nazgónjenja źiśi wažnu rolu.

Ako znamje zwiska z domownju, wuknu źiśi źinsa w źiśownjach a šulach serbsku rěc w ramiku projekta Witaj. Wažne jo, až źiśi dostanu dłymoke rozměśe za swóju rěc a kulturu, tak, až mógu stawizny regiona dalej dawaś.

Zgromadne dožywjenja pśi woplěwanju serbskich nałogow w internaśe wubuźijo rozměśe a akceptancu. To serbske pśewóźujo źiśi we wšednem dnju a  wóni z casom zawupytnu, až to jo wažny źěl jich identity.

Swěźenje a projekty su něco wósebnego a pśinosuju k zmócnjenju kontaktow mjazy starjejšymi, wuknikami a wótkubłarjami. Za wuknikow jo to góźba k woplěwanju serbskich nałogow a tradicijow, takich ako ptaškowa swajźba, zapust, jatšowne a žnjowne nałogi, kjarmuša, swěźeń internata a gódownicka.

Internat jo městno, kótarež dobywa za Waše źiśi wěcej casa pó šuli, droga domoj jo ga cesto daloka a pón wóstanjo wótpołdnja jano mało casa za wódychanje, aktiwity w lichem casu a domacne nadawki. Internat jo městno zgromadnego žywjenja a teke zesamostatnjenja.

Maśo-lic Wy abo Wašo góle zajm za městno w internaśe, pón njeskomuźćo se z nami kontaktěrowaś. My se južo źinsa na Was a Wašo góle wjaselimy.

Z wutšobnym póstrowom

 Bianca Richter / Bianka Richterowa

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmennur notwendige Cookies zulassen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Google Analytics
Google Analytics installiert die Cookie´s _ga und _gid. Diese Cookies werden verwendet um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für einen Analysebericht zu erfassen. Die Cookies speichern diese Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer Besuchern zu um sie eindeutig zu identifizieren.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.