Buźćo witane na Dolnoserbskem gymnaziumje!

Dolnoserbski gymnazium nosy swój profil južo w swójom mjenju, pódla wšednych cuzych rěcow se wuknjo dolnoserbska rěc ako 2. cuza rěc. Z tym institucija wobchowajo rěc serbskeje mjeńšyny a k tomu pśinosujo, až wóstanjo serbska rěc žywa we Łužycy.

W toś tej modernej šuli wuwucujo 40 wucabnikow a wucabnicow 500 wuknicow a wuknikow. Pódla regularnych gymnazialnych rědownjow, kenž z wucbu w 7. lětniku zachopiju, wuknjo z lěta 2001 kuždy lěto teke 5. rědownja z wósebnym wugbaśim a wobdarjonosću (nimski: Leistungs- und Be­ga­bungs­klasse/LuBk).

Znaty jo Dolnoserbski gymnazium za bikulturelnu atmosferu: Serbske nałogi ako kokot abo zapust pśigótuju a pśewjedu gymnaziasty kužde lěto aktiwnje a pokazuju je teke w zjawnosći. Wušej togo dopokazuju wósebnje wuměłski wobdarjone wuknice a wukniki na pšawidłownych koncertach a pśedstajenjach źiwadłowych graśow swój wjeliki talent.

Z lěta 2011 nosy šula teke titul „Šula bźez rasizma – šula z kuražu“. Z nim šula jasnje do­ku­mentěrujo swój wótglěd wótkubłanja k demokratiji. Praktiski to šula pśesajźijo mjazy drugim pśez partnarstwo z Norwegskeju (Lilleström) a Českeju (Hořice). Na toś tej wuměnje se wobźěliju tak młodše tak starše wuknice a wukniki.

Dolnoserbski gymnazium jo cełodnjowna šula w zdźěla zwězanej formje. Tak mógu źowća a gólce 5. do 8. lětnika z wšakorakich źěłowych kružkow wuzwóliś, se daś pomogaś pśi dogótowjenju domacnych nadawkow und se daś pominaś a spěchowaś glědajucy na wósosbinske zamóženje. Wósebnje na kulturelnem wobłuku ma šula ceły rěd atraktiwnych móžnosćow zwenka wucby talenty (dalej-)wuwijaś.

Wušej togo:

W lěśe 1952 jo se w tej twarje załožyła prědna serbska wuša šula. Nałog a stawizny Dolnoserbskego gymnaziuma traju mjaztym wěcej ako 60 lět.